Hebrew Pro Blog

יחד או ביחד?

יחד או ביחד?

ביחד ובחינם – על ב' היחס לפני תוארי פועל מה הן הצורות התקניות – יחד או ביחד, חינם או בחינם. תשובתנו היא ששני הזוגות טובים ומתועדים במקורות. להלן פירוט הדברים: אחת הדרכים הרווחות ליצירת תוארי פועל בעברית היא הוספת ב' היחס לפני שמות עצם מופשטים, למשל בנחת, בשמחה, בשגגה,...

read more